Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου


10/01/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

13/01/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

25/01/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

30/01/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

06/02/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

14/02/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

20/02/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

06/03/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

21/03/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

28/03/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

11/04/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

25/04/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

09/05/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

23/05/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

31/05/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

13/06/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

04/07/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

01/08/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

29/08/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

12/09/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

03/10/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

07/11/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

14/11/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

05/12/2017 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

09/01/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

23/01/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

13/02/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

06/03/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

27/03/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

24/04/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

15/05/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

06/06/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

20/06/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ

18/07/2018 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ Δ.Σ